• head_banner_01

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

2000-nji ýylda döredilen “Zhejiang Litai” plastmassa galyndy kärhanasy, awtoulag polunyň matasy / magistral / gapy matasy / peýdaly matany öndürmekde ökde.Önümler Europeewropa we ABŞ, Awstraliýa, 30-dan gowrak ýurda we sebite eksport edilýär we AUTOZONE, PRICESMART, WM, ROSS we ş.m. ýaly meşhur bölek satyjylara iberilýär.

+

Awtoulag düşeginde 20 ýyldan gowrak tejribe.

+

30-dan gowrak ýurda we sebite eksport edildi

%

100% önümiň hilini kepillendirýär

Üstünliklerimiz

Çig mal, gowy hilli durnukly formula gözlemekde 21 ýyl tejribe toplamak

Ösmek üçin öz gurallar toparyna eýe bolmak, bir tarapdan pes ösüş çykdajylaryna we gysga ösüş döwrüne peýdalydyr;başga bir tarapdan, gurallaryň ömrüni uzaltmak üçin gurallara hyzmat etmegi öz üstüňize alyň.

Wagtlaýyn kepillik we gowy müşderi hyzmatlary sebäpli Müşderiniň ajaýyp abraýy.

Esasy enjamlar: plastmassa granulasiýa maşyn 4, sanjym maşyn 20+, gaplaýyş setiri 4 we ş.m.
Aýlyk ukyplylygy: 15-200k kompýuter, konteýnerler: 30-50

Laboratoriýa enjamlary

ýöriteleşdirilen hyzmat (2 ýol)
1. Müşderi CAD çyzuwyny üpjün edýär, LITAI gurallary ösdürmäge esaslanan kiçijik üýtgeşmäni dowam etdirer we önümi şekillendirýän STP çyzgysyny hödürlär, müşderiniň tassyklamasyndan soň gurallara başlar.
2. LITAI-iň awtoulag matasynyň stiline esaslanýar we ony müşderiniň nyşany bilen düzýär.Müşderi LOGO çyzuwyny üpjün edýär, logo üçin iki wariant bar: damjanyň nyşany we metal nyşany.

Iş akymy

Çig mal gözlemekden, granulasiýadan, sanjymdan, gaplamakdan we eltip bermekden başlap, ähli amallar zawodda berk gözden geçirilýär.

a1
a2
a4
a3

Bu markalar Litai saýlaýarlar

LITAI Amerikanyň esasy supermarketleri we bölek satuw zynjyr dükanlary, şol sanda AUTOZONE, PRICESMART, ROSS bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdy.

HYZMATDAŞLYK BRANDLARY : GOODYEAR / MICHELIN / SPARCO

banner1
banner5
banner2
banner6
banner3
banner7
banner4
banner8

Kompaniýanyň hekaýasy

1986-njy ýylda kiçi galyndy zawodyndan başlap, jenap Miaolihua gündelik zerur zatlary we awtoulag esbaplaryny ösdürmäge ýöriteleşen inerener.Bir pursatdan peýdalanyp, müşderi awtoulag ýassygy gurallarynyň ilkinji synagyndan gaty kanagatlandy we jenap Miao gurallary tassyklandan soň pol ýassygyny öndürmegini isledi.Şonuň üçin jenap Miao pol ýassygy önümçiligine başlaýar.Sargytlaryň köpelmegi bilen, jenap Miao 2000-nji ýylda Zhejiang LITAI-ni tapdy. Şu wagta çenli jenap Miao awtoulag enjamlaryny öndürmekde 35 + ýyllyk iş tejribesine eýe.

Zhejiang Litai, ussahanany, ofis binasyny, ammary we naharhanany öz içine alýan häzirki zaman 30000 inedördül metrlik zawod meýdanyna eýedir.100-den gowrak işgär, 20 sany esasy menejer we 8 sany ökde tehnik bar.

Hyzmat ukyby (R&D kuwwaty / kär derejesi şahadatnamasy / kärhananyň abraýy)

“Litai” -niň hödürleýän her önümi dürli ýurtlaryň hil standartlaryna laýyk bolup biler.SGS BV TUV ýaly köp laboratoriýa bilen hyzmatdaşlyk edýäris

z1
p1
c1

Sergiler we müşderiler

e1
e2
e3
e4

Sorag-jogap

1-nji sorag: Bahasy näme?

A1: Bahasy ylalaşylýar.Sanyň mukdaryna ýa-da bukjasyna görä üýtgedilip bilner.

Derňew geçireniňizde, isleýän mukdaryňyzy bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.

2-nji sorag: Sargyt goýmazdan ozal nädip nusga alyp bilerin?

A2: Size mugt nusga berip bileris, ýöne ýükleri bize tölemeli express ekspress hasabyňyza habar beriň.)

3-nji sorag: Sargytyň esasy wagty näçe?

A3: Sargyt hiline we pes we iň ýokary möwsüme bagly, Adatça birinji sargyt üçin 40-45 gün, gaýtalap sargyt üçin 30 gün gerek.

4-nji sorag: MOQ näme?

A4: Her elementiň iň az sargyt mukdary başga, maňa ýüz tutup bilersiňiz.

5-nji sorag: Düzüp bilersiňizmi?

A5: Hoş geldiňiz, öz dizaýnyňyzy we logotipiňizi iberip bilersiňiz, täze galyp ýasap bileris we islendik nyşany çap edip bileris.

6-njy sorag: Kepillik berersiňizmi?

A6: Hawa, gowy paketli önümlerimize gaty ynamly, adatça harytlaryňyzy gowy ýagdaýda alarsyňyz.Şeýle-de bolsa, uzak wagtlap gatnaw sebäpli daşarky kartonlar we önümler üçin azajyk zyýan bolar.Islendik hil meselesi, derrew bu meseläni çözeris.

7-nji sorag: Nädip tölemeli?

A7: Birnäçe töleg usulyny goldaýarys, soraglaryňyz bar bolsa, maňa ýüz tutup bilersiňiz.