• head_banner_01

Awtoulag poly MATS bilimleri wagyz edýär

Awtoulag polunyň matasy, esasan, her bir awtoulag zerurlygy üçin hökmany önümdir.Emma awtoulag polunyň MATS görnüşi we hili düýbünden başga.Awtoulag matalary, awtoulagyň içini kirden, buzdan we gardan, aýagyň dabanyndan tozan we içindäki kanalda gulplamak üçin peýdalydyr.Şeýle hem ses izolýasiýa funksiýasyna eýedir we ýangyn saklaýjy materialdan ýasalmalydyr.

1.Köp haly poluň düşegi, bu aýakgap ýüňden ýa-da süýümli materialdan gowy ses izolýasiýa funksiýasyna we tozany gulplamak ukybyna eýe.Bu aralykda, arkasyna skid garşy dyrnaklar gelýär.Adetmezçiligi, hapa bolmak aňsat we ýygy-ýygydan arassalanmaly, arassalanandan soň guratmak üçin köp wagt gerek.

2. Sanjym galyplary bilen öndürilýän adaty plastmassa / rezin pol.Maddy hiline görä, dürli bezeg nagyş tehnologiýasy sebäpli bahasy başga, öndürijilik aratapawudy gaty uludyr.Iň arzanlary, esasan, ýakymsyz yslary berýän pes hilli.Has oňat plastmassa / rezin mat, hapa duzak gurmak üçin çuň kanal bilen agyr çydamly material bilen bezelendir.Munuň artykmaçlygy, arassalanandan soň derrew awtoulagda ulanylyp bilner.

3.3D gat düşek, bu aýakgap, adaty plastmassa rezin aýakgap esasynda kämilleşdirilýär, 3D modellemek bilen häsiýetlendirilýär we gyzgyn basmak arkaly öndürilýär.Bu material, köplenç köpükli rezin we plastmassa plastinka.Dürli plitalara we proseslere görä bahalaryň arasyndaky tapawut, şeýle hem daşky gurşawy goramak we beýleki görkezijiler bilen deňeşdirilende has uly.Munuň artykmaçlygy, MAXI gurşawyny goramagy üpjün edýär.Şeýle-de bolsa, topragy arassalamak we gulplamak ukyby gowy däl, biraz aýakgap çyg bolsa, palçyk bolar.3D gatly matalaryň köpüsi uludyr, eger awtoulag korpusy bilen täsirli düzedip bolmaýan bolsa, çynlakaý süýşenden soň sürüjiniň howpsuzlygyna täsir edip biler.


Iş wagty: 31-2022-nji mart