• head_banner_01

Awtoulag pollarynyň çalyşmagy

Awtoulag pollarynyň çalyşmagy

Häzirki wagtda bazarda awtoulag pollarynyň birnäçe görnüşi bar.Dürli dükan islegleri, sarp edijiler üçin dürli saýlawlar.
Ilki bilen, ähliumumy pol düşekleri günortanlyk naharlanýar (aşakdaky ýaly).Awtoulaglaryň / suwlaryň köpüsine çyzyklary kesmezden we laýyk gelmeýär.Awtoulagyň içerki böleginiň 70-80% -ini öz içine alýar, howanyň ulanylyşy we arassalanmagy aňsat, şonuň üçin olar uzak wagtlap meşhur.

image1
image2

Traditionaluwaş-ýuwaşdan adaty pol düşekleriniň ýerine ýarym uniwersal pol düşegi bolýar.Universalhliumumy poluň artykmaçlyklaryny saklaýarlar we dürli awtoulaglar / awtoulaglar / awtoulaglar / awtoulaglar üçin ýörite laýyklyk üçin has köp kesiş çyzyklary bilen gowulaşýarlar, şeýle hem örtügi has uludyr.Oňa esasy akymlara öwrülýän ýarym adaty pol matasy hem diýilýär.

image3
image4

Soň bolsa, doly kesiş çyzyklary bilen adaty pol pollary döredilýär.Universalhliumumy we ýarym adaty pol pollarynyň nyşanlary bolup galýarlar, ýöne onuň aýratyn bir zady, sarp edijilere belli bir ulaga laýyk çyzyklary kesmegi we doly gurşawy ýerine ýetirmek üçin jikme-jik görkezme berýär.Customörite laýyk awtoulag düşegi, adaty ulagly krossower we krossover düşegi we adaty ýük maşyny düşegi boýunça toparlara bölünýär.Hakykatdanam pul üçin amatly we gymmatlyk getirýär.Şonuň üçin bu täze halaýan.

image7
image6
image5

“Zhejiang litai plastmassa galyp ş.Mundan başga-da, kompaniýamyzda ýöriteleşdirilen pol örtüklerini ösdürmek üçin garaşsyz gurallar ussahanasy bar.Tejribämiz we enjamlarymyz bilen siziň üçin has gowy peýdalary döredip biljekdigimize ynanýarys.

Islendik sorag, maňa ýüz tutup bilersiňiz:info@litaizj.com.


Iş wagty: 26-2022-nji fewral